Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng” do TS. Trần Thị Kim Hồng làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

TS. Trần Thị Kim Hồng làm chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nhiệm vụ

 

 

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ

Mục tiêu của đề tài nhằm điều tra, đánh giá hiện trạng và xác định các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến nguồn thủy sản tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, từ đó đề xuất và ứng dụng các giải pháp thích hợp để khôi phục và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đây.

Qua thời gian triển khai thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả, với các sản phẩm cụ thể gồm:

- 04 bản đồ tỷ lệ 1:50.000 bao gồm: 01 bản đồ cao trình; 01 bản đồ phân bố dòng chảy; 01 bản đồ hiện trạng cơ sở hạ tầng và 01 bản đồ hiện trạng môi trường nước.

- 01 bộ cơ sở dữ liệu về thực vật thủy sinh (bao gồm hình ảnh).

- 01 kế hoạch quản lý, phát triển bền vững tài nguyên thủy sản cho Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

- Đào tạo 02 Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý môi trường.

- Báo cáo khoa học tổng kết đề tài. 

 Thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

      + TS. Trần Thị Kim Hồng

      + PGS.TS. Bùi Minh Tâm

      + PGS.TS. Trương Hoàng Đan

      + TS. Huỳnh Vương Thu Minh

      + TS. Nguyễn Thanh Giao

      + ThS. Lý Văn Lợi

      + Ks. Trần Ngọc Huy

      + CN. Ngô Thảo Nguyên

Ngoài ra, đề tài còn có sự tham gia của các Sinh viên Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát thu thập số liệu. Đặc biệt, có 12 sinh viên đã tham gia thực hiện Luận văn tốt nghiệp Đại học từ số liệu của đề tài.

STT

Họ và tên sinh viên

Tên luận văn

Năm báo cáo

1

Nguyễn Văn Kính

Đánh giá hiện trạng thủy sinh thực vật bậc cao tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

2019

2

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Ứng dụng viễn thám theo dõi biến động diện tích và đánh giá sự phát triển của thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

2019

3

Ngô Tấn Huy

Khảo sát phân bố động vật nổi ở khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

2019

4

Lê Tuấn Em

Khảo sát thành phần động vật đáy ở Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

2019

5

Trương Minh Hải

Đánh giá chế độ thủy văn và hệ thống công trình thủy lợi đến dòng chảy tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

2019

6

Kiều Vủ Khan

Khảo sát hiện trạng phân bố thành phần loài phiêu sinh thực vật tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

2019

7

Lê Phước Nhân

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt mùa mưa tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

2019

8

Nguyễn Thị Cẩm Duyên

Đánh giá hiện trạng thực vật thủy sinh bậc cao vào mùa mưa tại khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng tỉnh Hậu Giang

2019

9

Nguyễn Cẩm Nhung

Ứng dụng GIS trong quản lý đa dạng sinh học và môi trường nước mặt tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

2019

10

Trần Huỳnh Đông Phong

Đánh giá chất lượng môi trường nước năm 2019 - 2020 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2020

11

Lê Nguyễn Duy Luân

Khảo sát hiện trạng khai thác nguồn lợi thủy sản Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2020

12

Ngô Thanh Hoài

Đánh giá hiện trạng nước đen tại khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

2020