Thực hiện Kế hoạch số 814/KH-ĐHCT-QLCL ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT về thực hiện công tác đánh giá chất lượng các CTĐT theo Tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2022-2023, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên lập kế hoạch thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng CTĐT ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường trình độ đại học theo Tiêu chuẩn AUN-QA giai đoạn 2022-2023. Cụ thể như sau:

Thời gian

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

 

1) Thực hiện tự đánh giá CTĐT:

 

25/4/2022 đến 13/5/2022

Nghiên cứu bộ tiêu chuẩn AUN-QA và các tài liệu liên quan, tự đánh giá mức độ đáp ứng của CTĐT đối với các yêu cầu bảo đảm chất lượng theo hướng dẫn của AUN-QA.

 

Nhóm chuyên trách

13/5/2022 đến

30/9/2022

Thu thập dữ liệu và minh chứng phục vụ công tác TĐG CTĐT.

 

13/6/2022 đến 12/9/2022

Phân tích dữ liệu, thông tin và minh chứng để xác định “khoảng cách”[1] giữa điều kiện bảo đảm chất lượng thực tế của CTĐT với yêu cầu của Tiêu chuẩn AUN-QA để đề ra các giải pháp khắc phục trước khi viết báo cáo TĐG CTĐT.

Nhóm chuyên trách

Tiến hành viết dự thảo báo cáo TĐG CTĐT[2].

Nhóm chuyên trách

12/9/2022 đến 30/9/2022

Thực hiện rà soát và hoàn thành dự thảo báo cáo TĐG CTĐT (bản tiếng Việt).

Nhóm chuyên trách

Ban Thư ký

30/9/2022 đến 31/10/2022

2) Thực hiện thẩm định báo cáo TĐG CTĐT

 

a) Xác định mức độ đáp ứng của báo cáo TĐG của CTĐT so với yêu cầu của Tiêu chuẩn AUN-QA.

Thành viên Ban Điều phối

b) Xác định “khoảng cách” giữa điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của CTĐT với yêu cầu của Tiêu chuẩn AUN-QA để đề xuất những khuyến nghị nhằm cải tiến nội dung của báo cáo TĐG CTĐT.

Thành viên Ban Điều phối

c) Xem xét, kiểm tra và góp ý hoàn thiện nội dung báo cáo TĐG của từng tiêu chuẩn, tiêu chí do Nhóm công tác chuyên trách chuẩn bị; kiểm tra các thông tin minh chứng được sử dụng; xác định các vấn đề phát sinh và thông tin cần bổ sung đề đề xuất Nhóm chuyên trách bổ sung, hoàn thiện.

Thành viên Ban Điều phối

31/10/2022

đến

25/11/2022

3) Thực hiện cải thiện các điều kiện bảo đảm chất lượng thực tế của CTĐT để đáp ứng yêu cầu của Tiêu chuẩn AUN-QA theo khuyến nghị của các thành viên Ban Điều phối.

Nguyễn Văn Công;

Nhóm chuyên trách

 

4) Hoàn thiện báo cáo TĐG CTĐT theo góp ý của các thành viên Ban Điều phối:

- Tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Điều phối và tổ chức hoàn chỉnh báo cáo TĐG, báo cáo kết quả trực tiếp cho Phó Trưởng ban thường trực.

- Đọc và thông qua nội dung báo cáo TĐG.

Nguyễn Văn Công

Nhóm chuyên trách

5) Phổ biến nội dung báo cáo TĐG CTĐT (tiếng Việt) đến các BLQ.

Nguyễn Thanh Giao

Võ Thị Phương Linh

6) Chuyển ngữ báo cáo TĐG, minh chứng cốt lõi sang tiếng Anh; tóm tắt nội dung tiếng Anh các minh chứng phổ thông.

Trương Thị Ngọc Điệp

(Khoa Ngoại Ngữ)

28/11/2022

7) Gửi hồ sơ báo cáo TĐG các CTĐT cho Trung tâm QLCL:

 

Nguyễn Văn Công

Nguyễn Thanh Giao

Võ Thị Phương Linh

 

Kế hoạch Chi tiết: TẠI ĐÂY