Các mẫu Sinh viên thường sử dụng 

- Công tác Sinh viên: https://dsa.ctu.edu.vn/bieu-mau.html

- Đào tạo: https://cns.ctu.edu.vn/bieu-mau/dai-hoc.html

Mẫu Giấy giới thiệu (dùng cho sinh viên).