Kết quả học tập mong đợi (PLOs)

KQHTMĐ của CTĐT ngành QLTN & MT được thiết kế bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ, tự chủ và trách nhiệm của SV. Các khối kiến thức và kỹ năng này được sắp xếp từ phổ quát đến chuyên ngành đảm bảo đạt được những kỹ năng quan trọng về giao tiếp trực tiếp hay qua văn bản, giải quyết vấn đề, sử dụng CNTT, làm việc nhóm và các kiến thức kỹ năng chuyên ngành. Theo cách thiết kế này, SV sẽ được học từ dễ đến khó, nghĩa là SV sẽ học những kiến thức giáo dục đại cương rồi đến cơ sở ngành và sau đó là học kiến thức chuyên ngành.

KQHTMĐ của CTĐT ngành QLTN & MT phân loại theo nhóm

Nhóm

PLOs

Phần tổng quát

Phần chuyên ngành

Nhóm kiến thức giáo dục đại cương

PLO1: Nắm vững kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, thể chất và an ninh quốc phòng.

x

 

PLO2: Vận dụng tốt kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và tự nhiên.

x

 

PLO3: Vận dụng tốt kiến thức cơ bản tin học và ngoại ngữ (tương đương trình độ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

x

 

Nhóm kiến thức cơ sở ngành

PLO4: Nắm vững kiến thức liên quan các công cụ trong quản lý tài nguyên và môi trường.

 

x

PLO5: Vận dụng tốt các kiến thức cơ bản về chuyên môn trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

 

x

PLO6: Hệ thống hoá các phương pháp thống kê và phương pháp nghiên cứu khoa học để ứng dụng và nghiên cứu chuyên môn.

 

x

Nhóm kiến thức chuyên ngành

PLO7: Phân tích, đánh giá các vấn đề và giải pháp trong lĩnh vực môi trường.

 

x

PLO8: Phân tích, đánh giá các vấn đề và giải pháp trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên.

 

x

 PLO9: Xây dựng và đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường.

 

x

Kỹ năng

PLO10: Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý tài nguyên và môi trường.

 

x

PLO11: Đánh giá và giải quyết vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

x

PLO12: Giao tiếp, làm việc nhóm và thích nghi với các điều kiện làm việc thay đổi; sử dụng hiệu quả ngoại ngữ, công nghệ thông tin trong học tập và nghiên cứu

x

 

Tự chủ và trách nhiệm cá nhân

PLO13: Thể hiện ý thức trách nhiệm phục vụ cộng đồng, chủ động và sáng tạo trong công việc, cam kết học tập suốt đời.

x