1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Tên chương trình (tiếng Việt): Quản lý tài nguyên và môi trường

- Tên chương trình (tiếng Anh): Environment and natural resources management

- Mã số ngành đào tạo: 8850101

- Trình độ đào tạo:      Thạc sĩ

- Số tín chỉ yêu cầu: 60 tín chỉ

- Hình thức, thời gian đào tạo, hệ đào tạo: Chính quy

- Thời gian đào tạo: 24 tháng

- Thời gian đào tạo tối đa: 48 tháng

2. Tuyển sinh: Theo đề án tuyển sinh của Trường Đại học Cần Thơ hàng năm, với 3 hình thức có thể áp dụng: Xét tuyển; Xét tuyển kết hợp thi tuyển; Thi tuyển.

3. Điều kiện tốt nghiệp

a) Tích lũy đủ các học phần và số TC quy định trong CTĐT; điểm TBCTL các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc đạt từ 2,0 trở lên (theo thang điểm 4);

b) Điểm luận văn đạt từ 5,5 điểm trở lên;

c) Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế tuyển sinh và đào tạo đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành khác mà chương trình được thực hiện hoàn toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài; Yêu cầu ngoại ngữ đầu vào và ngoại ngữ đầu ra đối với mỗi người học phải cùng một ngôn ngữ.

d) Hoàn thành các trách nhiệm theo quy định của cơ sở đào tạo; không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và không trong thời gian bị kỷ luật, đình chỉ học tập.

4. Vị trí việc làm

- Chuyên viên thuộc Sở/Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở/Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của các tỉnh/thành/huyện;

- Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trường có nghiên cứu và giảng dạy về tài nguyên và môi trường;

- Kỹ sư làm việc tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp trong và ngoài nước có liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường;

- Chuyên viên tư vấn đánh giá tác động môi trường, báo cáo giám sát môi trường, tư vấn pháp luật về môi trường tại các công ty, cơ quan có chức năng tư vấn về tài nguyên và môi trường.

- Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo là Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo người học sau khi hoàn thành khóa học đạt được kiến thức sâu, rộng, tiên tiến, từ đó nắm vững các phương pháp cơ bản để phân tích, đánh giá các vấn đề trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần vào chiến lược phát triển bền vững quốc gia.

Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo: Đào tạo thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường có kiến thức và năng lực như:

  • Có kiến thức về pháp luật và chính sách về tài nguyên và môi trường, năng lực ngoại ngữ và tin học ứng dụng; Đào tạo người học có đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
  • Có năng lực chuyên môn, khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • Có năng lực về phân tích, đánh giá, dự báo các vấn đề môi trường, so sánh đề xuất các giải pháp quản lý và phục hồi môi trường phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.
  • Có năng lực đánh giá và quản lý rủi ro sức khỏe và môi trường, quản lý hệ sinh thái, thích nghi, ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Chi tiết Chương trình đào tạo: Xem Tại đây

 

THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Mục tiêu chung:

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo người học sau khi hoàn thành khóa học đạt được kiến thức khoa học và thực tiễn sâu, rộng, tiên tiến, từ đó ứng dụng vào thực tiễn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, góp phần vào chiến lược phát triển bền vững quốc gia.

Mục tiêu cụ thể: Đào tạo thạc sĩ Quản lý tài nguyên và môi trường có kiến thức và năng lực như:

  • Có kiến thức về pháp luật, chính sách về tài nguyên và môi trường, năng lực ngoại ngữ và tin học ứng dụng; Đào tạo người học có đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.
  • Có năng lực chuyên môn, khả năng tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • Có năng lực về giải quyết và dự báo các vấn đề môi trường, đề xuất giải pháp quản lý và phục hồi môi trường phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.
  • Có năng lực xây dựng các phương án lý rủi ro sức khỏe và môi trường, quản lý hệ sinh thái, thích nghi, ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Chi tiết Chương trình đào tạo: Xem Tại đây