1. Đăng nhập

- Sinh viên sử dụng tài khoản đăng nhập máy tính do Trường cấp cung cấp, đăng nhập vào Hệ thống quản lý theo đường link sau: https://htql.ctu.edu.vn/htql/login.php

- Giao diện Đăng nhập Hệ thống quản lý

 

- Giao diện Chương trình sau khi đăng nhập

 

2. Thực hiện Đăng ký học phần

- Sau Khi đăng nhập Chọn Đăng ký học phần 

- Ở phân hệ Đăng ký học phần tiếp tục chọn chức năng Đăng ký học phần (Lưu ý: Sinh viên chỉ truy cập vào được khi đến thời gian mở hệ thống  theo quy định của Trường, sẽ có thông báo riêng cho từng học kì)

 

Tiến hành đăng ký từng học phần: Chọn Học phần -> Lựa chọn nhóm học phần phù hợp -> Đăng ký

 

3. Sau khi đăng ký thành công Kết quả đăng ký sẽ được hiện thị mục Thời khóa biểu