- Bước 1. Đăng nhập vào Hệ thống quản lý theo địa chỉ: https://htql.ctu.edu.vn/htql/login.php bằng tài khoản đăng nhập máy tính.

 

- Bước 2. Chọn vào mục Kế hoạch học tập

- Bước 3. Chọn Cập nhật học phần phải học 

 

- Bước 4. Chọn Thêm học phần từ CTĐT

 

- Bước 5. Nhập Mã học phần. Sau đó chọn Năm học và Học kỳ. Cuối cùng là LƯU

ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CẦN ĐIỀU CHỈNH

 Chọn mục Cập nhật năm học - học kỳ sau đó điều chỉnh lại cho phù hợp

 

 

Sinh viên căn cứ vào Chương trình đào tạo lập Kế hoạch học tập toàn khóa và liên hệ với Cố vấn học tập để được Tư vấn các học phần tự chọn.

Chương trình đào tạo Đại học: https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html