NHÂN SỰ BỘ MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Image

PGS.TS. TRƯƠNG HOÀNG ĐAN

Chức vụ: Trưởng bộ môn
Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Email: thdan@ctu.edu.vn
Image

PGS.TS. NGUYỄN THANH GIAO

Chức vụ: Phó bộ môn
Chuyên ngành: Quản lý Môi trường
Email: ntgiao@ctu.edu.vn
Image

TS. TRẦN THỊ KIM HỒNG

Giảng viên chính
Chuyên ngành: Môi trường Đất và Nước
Email: ttkhong@ctu.edu.vn
Image

TS. DƯƠNG VĂN NI

Giảng viên
Chuyên ngành: Đất ngập nước
Email: dvni@ctu.edu.vn
Image

TS. LÊ NGỌC KIỀU

Giảng viên
Chuyên ngành: Hệ thống năng lượng và môi trường
Email: lnkieu@ctu.edu.vn
Image

THS.NCS. LÊ VĂN DŨ

Giảng viên
Chuyên ngành: Khoa học Môi trường
Email: lvdu@ctu.edu.vn
Image

THS.NCS. BÙI THỊ BÍCH LIÊN

Giảng viên
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường
Email: btblien@ctu.edu.vn
Image

THS.VÕ THỊ PHƯƠNG LINH

Giảng viên
Chuyên ngành: Quản lí Tài nguyên & Môi trường
Email: vtplinh@ctu.edu.vn

CÁN BỘ HỢP ĐỒNG

Image

THS.NCS. LÝ VĂN LỢI

Nghiên cứu viên
Chuyên ngành: Quản lí môi trường
Email: lvloi@ctu.edu.vn
Image

THS. HUỲNH THỊ HỒNG NHIÊN

Nghiên cứu viên
Chuyên ngành: Quản lí tài nguyên và môi trường
Email: hthnhien@ctu.edu.vn