Sinh viên thực hiện theo các bước sau:

Bước

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

1

Tìm cán bộ hướng dẫn.

Điền vào “Phiếu đăng ký thực hiện hiện luận văn tốt nghiệp” và xin ý kiến, xác nhận của Trưởng Bộ môn.

Trước học kỳ tiến hành luận văn tốt nghiệp tối thiểu 1 tháng.

- SV điền phiếu theo Mẫu 1.

- Xem xét các trường hợp SV đăng ký CBHD ngoài - Bộ môn để tư vấn thêm cho sinh viên.

- Xem xét số lượng SV/CBHD để đảm bảo hỗ trợ tốt cho sinh viên.

2

Viết Đề cương luận văn tốt nghiệp và thảo luận với CBHD.

Tuần 1

(Của học kỳ thực hiện luận văn).

- Sau khi đã tìm được CBHD và xác định được hướng nghiên cứu. Đề cương được viết theo Mẫu 2

Thực hiện định dạng theo Mẫu 5

3

Bảo vệ đề cương trước hội đồng xét luận văn tốt nghiệp.

Tuần 2

- Nộp đề cương 03 ngày trước ngày bảo vệ (3 quyền).

- Chuẩn bị bài báo cáo bằng chương trình Powerpoint.

4

Thực hiện các nội dung trong đề cương đã được xét duyệt.

Tuần 3-18

- SV phải thực hiện đầy đủ nội dung đã được xét duyệt trong đề cương luận văn tốt nghiệp. Luận văn tốt nghiệp được viết theo Mẫu 3.

Thực hiện định dạng theo Mẫu 5

5

Báo cáo tiến độ giữa kỳ.

Tuần 12

- SV làm báo cáo tiến độ và gửi thư ký Bộ môn (Theo Mẫu 4).

6

Báo cáo Luận văn tốt nghiệp.

Tuần 18

- Thư ký ghi lại góp ý của Hội đồng và chỉnh sửa theo nội dung góp ý.

7

Chỉnh sửa theo góp ý hội đồng.

Tuần 19

- Hình thức luận văn phải được trình bày theo mẫu qui định Mẫu 5

8

Trình luận văn đã được chỉnh sửa cho thành viên hội đồng ký vào trang “Phê duyệt của Hội đồng” và nộp lại Bộ môn (1 quyển).

Tuần 19

- Ký tên vào danh sách nộp luận văn.

- Khi trình hội đồng ký cần chỉ rõ những nội dung đã chỉnh sửa (kèm theo biên bản điều chỉnh theo góp ý của hội đồng - Mẫu 6).

Tài liệu Hướng dẫn : Tải về tại đây

 

Bộ môn Quản lý Môi trường