CƠ SỞ VẬT CHẤT KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

         Khoa MT & TNTN được Trường Đại Học Cần Thơ phân giao sử dụng một tòa nhà chính với tổng diện tích sàn là 5.027.00 m2 sử dụng cho phòng học, văn phòng các bộ môn, phòng thí nghiệm; và một diện tích đất là 19.238.00 m2 cho các hoạt động tự học, nghiên cứu khoa học (phòng học, weblab nhà lưới,, khu tự học) và dịch vụ hỗ trợ sinh viên (nhà xe, canteen).

  • Các đơn vị được bố trí trong tòa nhà chính bao gồm:

         - Văn phòng Khoa (diện tích sàn 56 m2)

         - Văn Phòng Bộ Môn Tài nguyên Đất đai (diện tích sàn 56 m2)

         - Văn Phòng Bộ Môn Tài nguyên Nước (diện tích sàn 72 m2)

         - Văn Phòng Bộ Môn Quản lý Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (diện tích sàn 84 m2)

         - Văn Phòng Bộ Môn Khoa Học Môi trường (diện tích sàn 56 m2)

        - Văn Phòng Bộ Môn Kỹ thuật Môi trường (diện tích sàn 56 m2)

        - Văn phòng Đoàn Thanh Niên kết hợp phòng truyền thống (diện tích sàn 28 m2)

        - Phòng thiết bị PCCC (diện tích 12 m2)

        - Nhà kho (diện tích 12 m2) đối diện PCCC

        - Phòng Giáo sư thỉnh giảng (diện tích sàn 28 m2)

        - Văn phòng các Phó Giáo sư (diện tích sàn 28 m2)

        - Văn phòng các Giáo sư (diện tích sàn 28 m2)

        - Văn phòng dự án Blue Dragon (diện tích sàn 28 m2)

        - Văn phòng dự án Jicas (diện tích sàn 28 m2)

        - Văn phòng dự án WWWF (diện tích sàn 28 m2)

        - Văn phòng Quỹ Bảo tồn Sông Mekong (diện tích sàn 28 m2)

        - Hội Trường I (diện tích sàn 112 m2)

        - Hội Trường II (diện tích sàn 56 m2)

        - Phòng Giáo viên (diện tích sàn 28 m2)

        - Phòng Trưởng Khoa (diện tích sàn 28 m2)

        - Phòng Phó Trưởng Khoa 1 (diện tích sàn 28 m2)

        - Phòng Phó Trưởng Khoa 2 (diện tích sàn 28 m2)

        - Phòng Phó Trưởng Khoa 3 (diện tích sàn 28 m2)

        - Phòng bảo trì thiết bị (diện tích sàn 12 m2)

        - Phòng học thuật Sau đại học (diện tích sàn 56 m2)

        - Phòng học 101 (diện tích sàn 84 m2)

        - Phòng học 301 (diện tích sàn 28 m2)

        - Phòng học 302 (diện tích sàn 28 m2)

        - Phòng máy vi tính (diện tích sàn 56 m2)

        - Thư viện Khoa  (diện tích sàn 84 m2)

        - Phòng TH Độc Học Môi trường (diện tích sàn 56 m2)

        - Phòng TH Chất lượng Môi trường (diện tích sàn 56 m2)

        - Phòng TH Tài nguyên Sinh vật (diện tích sàn 56 m2)

        - Phòng TN Xử lý Chất thải và Khí thải (diện tích sàn 56 m2)

        - Phòng TN Xử lý Nước thải và nước cấp (diện tích sàn 56 m2)

         - Phòng TN Hóa Kỹ thuật Môi trường (diện tích sàn 84 m2)

        - Phòng TN Sinh Kỹ thuật Môi trường (diện tích sàn 56 m2)

        - Phòng TN GIS và Viễn thám (diện tích sàn 56 m2)

        - Phòng TN Tài nguyên Đất đai (diện tích sàn 56 m2)

        - Phòng TN Tài nguyên Nước (diện tích sàn 288 m2)

        - Phòng TN Thông tin Nguồn nước (diện tích sàn 56 m2)

         - Phòng TN Quản lý Môi trường (diện tích sàn 120 m2

  •   Diện tích đất xung quanh khoa được bố trí các cơ sở vật chất sau

          - Phòng học 102 (diện tích 77.6 m2)

          - Phòng học 103 (diện tích 116.4 m2)

          - 04 Khu tự học (diện tích 56.4 m2)

          - Nhà xe cho Cán bộ và Sinh viên (diện tích 384 m2)

          - Canteen (diện tích 128m2 )

          - Wetlab 1 (diện tích 77.6 m2)

          - Wetlab 2 (diện tích 77.6 m2)

          - Phòng phát triển mô hình vật lý xử lý chất thải

          - Nhà lưới 1, 2,3 (diện tích 96 m2)

         - Công viên Biogas (diện tích 200 m2)       
         - Khu vực sưu tập cây dược liệu ĐBSCL (diện tích  40 m2)