[TUYỂN DỤNG] THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ _ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH TRÀ VINH
 
Chi tiết thông báo: http://tnmttravinh.gov.vn/xem/thong-bao-ve-viec-tuyen-dung-nhan-su