DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH) CẤP ĐỊA PHƯƠNG

Stt

Year

Đề tài cấp (NN, Bộ, Địa phương, Quốc tế)

Chủ nhiệm

Tên đề tài

Mục tiêu

1

2018

Địa phương

Dương Văn Ni (hợp tác với Sở KHCN tỉnh Đồng Tháp)

Bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tràm Chim thích ứng với hậu cảnh biến đổi

đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học của Vườn Quốc Gia Tràm Chim, dự báo tác động của biến khí hậu đến sinh học đa dạng ở khu vực này, đề xuất giải pháp ứng dụng để bảo vệ sinh học đa dạng tại Vườn Quốc Gia Tràm Chim và xây dựng được tổng hợp cơ sở dữ liệu về sinh học đa dạng của Vườn Quốc Gia Tràm Chim

2

2018

Địa phương

Dương Văn Ni (hợp tác với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang)

 Phân vùng chức năng chi tiết Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ

Qui hoạch tổng thể phân vùng chức năng.

3

2018

Địa phương

Trương Hoàng Đan (hợp tác với Sở KHCN tỉnh Hậu Giang)

Cơ bản điều tra, đánh giá thực hiện đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề Ưu tiên bảo tồn sinh học đa dạng

- Khảo sát đánh giá, thiết lập bản đồ đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng;

- Thống kê và phân loại hiện trạng đa dạng sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng;

- Phân tích các mối đe dọa đối với các đặc biệt sinh học đa dạng là các hoạt động sinh ra trong nông nghiệp, đồng thời giải pháp phục hồi.

- Xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học cho Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

4

2019

Địa phương

Trương Hoàng Đan (hợp tác với Phòng TN&MT huyện An Phú)

Tư vấn lập báo cáo kỹ thuật đất ngập nước Búng Bình Thiên để thống kê đa dạng sinh học và giải quyết ô nhiễm môi trường nước

- Khảo sát hiện trạng và đánh giá mức độ ô nhiễm tại khu đất ngập nước Búng Bình Thiên

- Xác định tính đa dạng sinh học tại khu Búng Bình Thiên, chủ yếu các nhóm thủy sinh, cá, rong tảo, lưỡng cư bò sát.

- Xây dựng giải pháp quản lý chất lượng nước, đề xuất bảo tồn đa dạng sinh học, định hướng phát triển du lịch tạo sinh kế cho cộng đồng tại khu Búng Bình Thiên

- Rà soát với các tiêu chí đề cử khu đất ngập nước Búng Bình Thiên thành khu Ramsar.

5

2019

Địa phương

Nguyễn Thanh Giao (hợp tác với Ban Quản lý Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Phú Mỹ)

Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường và đa dạng sinh học khu bảo tồn loài – sinh cảnh Phú Mỹ

Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường đất, nước và đa dạng sinh học; xây dựng qui trình quan trắc môi trường đất, nước và đa dạng sinh học; xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường đất, nước và đa dạng sinh học

6

2019

Địa phương

Trần Thị Kim

Hồng (hợp tác với Sở KHCN tỉnh Hậu Giang)

Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn lợi thủy sản tự

nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

Điều tra, đánh giá hiện trạng và xác định các nguyên

nhân chính ảnh hưởng đến nguồn thủy sản tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Từ đó, đề xuất và ứng dụng các giải pháp thích hợp để khôi phục và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đây

7

2020

Địa phương

Nguyễn Thanh Giao (hợp tác với Ban Quản lý Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Phú Mỹ)

Quan trắc môi trường và đa dạng sinh học Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ năm 2020

- Thực hiện quan trắc môi trường đất, nước tại khu bảo tồn Loài-Sinh cảnh Phú Mỹ.

- Thực hiện quan trắc đa dạng sinh học bao gồm cỏ bàng, tràm, năng, chim, cá và các loài ngoại lai tại khu bảo tồn Loài-Sinh cảnh Phú Mỹ.

- Xây dựng bản đồ chất lượng đất, nước và đa dạng sinh học

8

2022

Địa phương

Trương Hoàng Đan (hợp tác với Sở TNMT tỉnh An Giang)

Điều tra, thống kê lập danh mục các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn

Điều tra, thống kê lập Danh mục và đề xuất giải pháp kiểm soát, ngăn ngừa sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái.

9

2022

Địa phương

Nguyễn Thanh Giao (hợp tác với Ban Quản lý Khu bảo tồn loài – sinh cảnh Phú Mỹ)

Quan trắc môi trường và đa dạng sinh học Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ năm 2022

- Thực hiện quan trắc môi trường đất, nước tại khu bảo tồn Loài-Sinh cảnh Phú Mỹ.

- Thực hiện quan trắc đa dạng sinh học bao gồm cỏ bàng, tràm, năng, chim, cá và các loài ngoại lai tại khu bảo tồn Loài-Sinh cảnh Phú Mỹ.

- Xây dựng bản đồ chất lượng đất, nước và đa dạng sinh học

Nghiên cứu khoa học

Đọc thêm: