Thực hiện hợp đồng nghiên cứu giữa Phòng tài nguyên và môi trường huyện An Phú - tỉnh An Giang và Trường Đại học Cần Thơ về việc thực hiện "Báo cáo kỹ thuật đất ngập nước Búng Bình Thiên đề thống kê đa dạng sinh học và giải quyết ô nhiễm môi trường nước" do PGS. TS Trương Hoàng Đan (Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường) làm chủ nhiệm. Bộ môn Quản lý Môi trường đã triển khai thực hiện nội dung khảo sát vào ngày 03/9/2022. Bao gồm các công việc: thu mẫu chất lượng nước, thu mẫu phiêu sinh động vật, thực vật, động vật đáy và thu mẫu bùn đáy.

Tham gia thực hiện khảo sát ngoài các Thầy, Cô cán bộ thuộc nhóm nghiên cứu còn có các sinh viên Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, cụ thể gồm có:

STT

HỌ VÀ TÊN

Lớp/Đơn vị

Ghi chú

* Cán bộ

1.      

PGS. Ts Trương Hoàng Đan

BM. Quản lý Môi trường

Chủ nhiệm

2.      

TS. Nguyễn Thanh Giao

BM. Quản lý Môi trường

Thành viên

3.      

TS. Lê Thị Phương Mai

Khoa Phát triển Nông thôn

Thành viên

4.      

Ths.Trần Lê Ngọc Trâm

BM. Quản lý Môi trường

Thành viên

5.      

Ths. Lý Văn Lợi

BM. Quản lý Môi trường

Thư ký

* Sinh viên

1.      

Trần Ngọc Huy

Quản lý TN&MT K41

 

2.      

Huỳnh Công Danh

Quản lý TN&MT K42

 

3.      

Danh Minh Khánh

Quản lý TN&MT K43

 

4.      

Nguyễn Thanh Hòa

Quản lý TN&MT K42

 

5.      

Dư Quốc An

Quản lý TN&MT K42

 

6.      

Trương Ngọc Yên

Quản lý TN&MT K40

 

7.      

Nguyễn Hoàng Anh Tú

Quản lý TN&MT K42

 

8.      

Trương Minh Thư

Quản lý TN&MT K42

 

9.      

Nguyễn Thị Yến Nhi

Quản lý TN&MT K42

 

10.  

Trương Minh Hải

Quản lý TN&MT K43

 

11.  

Huỳnh Hữu Lộc

Quản lý TN&MT K40

 

12. 

Nguyễn Thị Cà Liễu

Quản lý TN&MT K42

 

13

La Nguyễn Khiết Kinh

Quản lý TN&MT K43

 
       

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện khảo sát